Riaditeľ Astronomického ústavu SAV s platnosťou  od 1. septembra 2007 vydáva

 

 

 

 

Knižničný poriadok knižnice AsÚ SAV

 

 

 

                                                 Článok 1

 

                                   Všeobecné ustanovania                

 

 

1. Knižnica Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici (ďalej AsÚ SAV ) je v štruktúre Organizačného poriadku AsÚ SAV platného od 30.11.2005 zaradená do Hospodársko-správneho úseku a je priamo riadená  vedeckým tajomníkom AsÚ SAV.

 

2. Knižničný poriadok knižnice AsÚ SAV, ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a používateľov.

     

3. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného poriadku na viditeľnom mieste v priestoroch knižnice a na www stránke AsÚ SAV.

 

 

                                                 Článok 2

 

                        Základné poslanie a predmet činnosti knižnice

 

 

1.  V zmysle knižničného zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach je knižnica AsÚ SAV špeciálna knižnica  ústavu SAV, je súčasťou knižnično-informačnej siete SAV a metodicky ju riadi Ústredná knižnica SAV.

 

2. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať informačné, vedecko-výskumné potreby.

 

3. Poslaním knižnice AsÚ SAV je poskytovať knižnično-informačné služby riešiteľom vedecko-výskumných úloh, rozvíjať informačné a databázové systémy na pracovisku.

 

4. Knižnica AsÚ SAV získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond zo slovenskej a svetovej produkcie zameraný na astronómiu a astrofyziku v náväznosti na úlohy riešené vedeckými oddeleniami AsÚ SAV. Podľa možnosti sú do fondov tiež dopĺňané výtlačky zamerané na fyziku, matematiku a jazykové príručky.

 

5. Poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov.

 

6. Zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu ( MVS ) v prípade, že požadovaný informačný zdroj nie je vo vlastnom fonde, z fondov ostatných knižníc v SR.

 

7. Prostredníctvom ÚK SAV zabezpečuje medzinárodnú výpožičnú službu ( MMVS ) zo zahraničia pokiaľ nie je možné požiadavku realizovať v knižniciach SR.

 

8. Spracúva a buduje evidenciu publikácií publikovaných prác pracovníkov AsÚ SAV. 

 

9. Zabezpečuje základnú informovanosť o informačných systémoch.

 

10. Zabezpečuje reprografické práce pre pracovníkov AsÚ SAV.

 

11. Zabezpečuje rozoslanie výtlačkov časopisu Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso na výmenu i fakturované výpožičký.

 

 

                                                 Článok 3

 

                                            Prístupnosť knižnice

 

 

1. Knižnica je prístupná vo zverejnenom čase výpožičiek.

 

2.  Knižnica poskytuje služby všetkým pracovníkom AsÚ SAV, iným len sprostredkovane formou MVS, ktorú zabezpečuje príslušná knižnica alebo formou prezenčných výpožičiek v priestoroch knižnice. Zvlášť sú upravené výpožičky diplomantov a pracovníkov v externej forme doktorandského štúdia školených pre potreby iných pracovísk.

 

3. Knižničné služby knižnice sa poskytujú bezplatne, za služby získané z iných knižníc pre pracovníkov AsÚ SAV sa platí v zmysle predpisov týchto knižníc.

 

4. Okruh používateľov jednotlivých služieb je nasledovný:

-štúdium v časopiseckej študovni je prístupné aj verejnosti. Čitateľ, ktorý nie je pracovníkom knižnice známy sa pred vstupom do študovne preukáže osobným dokladom. Údaje pracovníci knižnice zaevidujú.

- dlhodobé a krátkodobé výpožičky kníh a časopisov môžu využívať len pracovníci a doktorandi AsÚ v dennej forme doktorandského štúdia

- diplomanti a pracovníci na účelovej ašpirantúre môžu využívať len krátkodobé výpožičky a to v budove AsÚ v Tatranskej Lomnici, pričom si publikáciu z knižnice vypožičia príslušný vedúci práce alebo školiteľ

 

5. Ku knižničným fondom majú prístup len pracovníci AsÚ a doktorandi AsÚ v dennej forme doktorandského štúdia. V sprievode pracovníka knižnice aj ostatní používatelia. Do depozitu majú čitatelia prístup len v sprievode pracovníka knižnice, člena knižničnej komisie, riaditeľa alebo jeho zástupcu.

 

6. Každý používateľ knižnice je povinný chrániť knižničný fond pred stratou a poškodením.

 

 

                                                 Článok 4

 

                            Knižničný a informačný fond

 

 

1. Knižnica AsÚ SAV buduje špeciálny knižničný fond z tematického zamerania ústavu v tlačenej i netlačenej forme, ktorý odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje.

 

2. Knižničný fond tvoria:

            Primárny fond – knihy, zborníky, periodiká.

            Sekundárny fond – katalógy, kartotéky, databázy v elektronickej forme.

 

3. Časť knižničného fondu zameraného na problematiku medziplanetárnej hmoty

je dislokovaná na pracovisku v Bratislave.

 

 

 

 

                                                 Článok 5

 

                                   Používatelia služieb

 

 

1. Používateľom služieb je každý zamestnanec AsÚ SAV, diplomant a doktorand AsÚ SAV. Iní prostredníctvom MVS ktorú zabezpečuje príslušná knižnica alebo formou prezenčných výpožičiek v priestoroch knižnice.

 

2. Používatelia, ktorým sú poskytnuté služby formou prezenčných výpožičiek sú zaregistrovaní formou prihlášky do knižnice, na ktorej potvrdia, že súhlasia s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registrácia je bezplatná a obnovuje sa po 1 roku od dátumu registrácie alebo pri návšteve knižnice po dlhšom časovom období.

 

3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

4. Pri registrácii predloží používateľ občiansky preukaz ak je občan SR, cestovný pas ak je cudzinec s krátkodobým pobytom a identifikačnú kartu cudzinca pri dlhodobom pobyte.

 

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov používateľa:

            Akademický titul

            Meno

            Priezvisko

            Adresa trvalého a prechodného bydliska

            Pracovisko – škola

            Dátum narodenia

            Číslo občianskeho preukazu

            E-mail adresa

           

 

 

                                                 Článok 6

 

 

         Základné práva a povinnosti používateľa služieb knižnice

 

 

1. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok, interné nariadenia knižnice a pokyny jej zamestnancov.

 

2. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkovi pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

 

 

                              

           

                                                 Článok 7

 

 

                                       Služby knižnice

 

1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Jednotlivé služby poskytuje knižnica na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

 

2. Podmienky poskytovania výpožičných služieb sú upravené v článku 8 tohto predpisu.

 

3. Knižnica AsÚ SAV poskytuje služby:

 

           Výpožičné

            - bezplatné       prezenčné ( len v priestoroch knižnice )

                                   absenčné ( mimo priestorov knižnice )

-         krátkodobé výpožičky časopisov (2 týždne)

-         dlhodobé výpožičky časopisov a kníh (1 rok)

           - platené            medziknižničnú výpožičnú službu – národnú a medzinárodnú MVS

                                    a MMVS

           Konzultanské

            bezplatné         informácie o katalógoch, fondoch a službách knižnice

                                   prístup do knižničných databáz

            Reprografické

            Platené             vyhotovovanie kópií

                       

 

 

 

                                                 Článok 8

 

              VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

 

 

1. Zamestancom ústavu sa informačné pramene z fondu knižnice AsÚ SAV vypožičiavajú absenčne ( mimo priestorov knižnice ):

Periodiká a knihy umiestnené v časopiseckej študovni sa v dobe do 2 mesiacov od zaevidovania nepožičiavajú mimo priestoru knižnice

Periodiká staršie ako 2 mesiace a nie staršie ako 6 mesiacov sa vypožičiavajú na 2 týždne.

Periodiká staršie ako 6 mesiacov a knihy staršie ako 2 mesiace sa zapožičiavajú na 1 rok

V prípade ak má o publikáciu záujem ďalší čitateľ a ak od dátumu výpožičky uplynul aspoň 1 mesiac, knižnica požiada čitateľa o predčasné vrátenie. V tomto prípade je čitateľ povinný vrátiť publikáciu do 3 dní.

Ak o vypožičanú publikáciu nemá záujem ďaľší čitateľ, je možné výpožičku predĺžiť o jeden rok. Počet predĺžení nie je obmedzený.

Knihy zakúpené z prostriedkov vedeckých grantov sa zapožičiavajú iným záujemcom len ak o ne nemá záujem člen príslušného grantového projektu. Na tieto výpožičky sa nevzťahujú obmedzenia dĺžky výpožičnej lehoty.

 

2. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

 

3. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a odborným zameraním knižnice a s požiadavkami zabezpečovania ochrany knižničných fondov.  Výpožička sa realizuje formou vypísania výpožičného lístku,  používateľ  prevzatie potvrdí podpisom.

 

4. Iným sa výpožičky realizujú protredníctvom MVS ktorú zabezpečuje príslušná knižnica alebo formou prezenčných výpožičiek v priestoroch knižnice v termínoch:

Knihy  - 1 mesiac, maximálne 3 mesiace po žiadosti o predĺženie termínu.

Periodiká  - len formou kópie alebo v elektronickej forme.

 

5. Ak zamestnanec odchádza na dlhodobú služobnú cestu, resp.dovolenku, je povinný zabezpečiť prístup k svojim vypožičaným dokumentom potencionálnym záujemcom.

 

6. Absenčne sa nepožičiavajú:

dokumenty potrebné pre každodennú prevádzku knižnice ako sú príručky, manuály a pod.,

dokumenty vypožičané z iných knižníc formou MVS a MMVS, ak požičiavajúca knižnica stanoví ako podmienku prezenčné sprístupňovanie.

 

7. Publikácie v elektronickej forme ( CD, DVD, video kazeta a pod.) sa vypožičiavajú podľa individuálne stanovených výpožičných kritérií. Na základe zákona č.618/2003 Z.z. (Autorský zákon) nemožno tieto publikácie v žiadnom prípade kopírovať a rozširovať. Pri porušení zákona sa bude postupovať v zmysle platných právnych noriem.

 

8. Na vyhotovenie rozmnoženiny vypožičaného diela priamo z originálu alebo nepriamo z inej rozmnoženiny  (napr.kopírovanie a iné) a jeho nedovolené rozširovanie, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.618/2003 Z.z. (Autorský zákon), ktoré ustanovujú spôsob nakladania s dielom autora, ochranné opatrenia pred akoukoľvek formou nedovoleného nakladania s dielom autora bez udelenia jeho súhlasu.

 

9. Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať ďalším osobám, ani inak s ním nakladať bez súhlasu knižnice. Ručí zaň, pokiaľ má knižnica ním podpísaný výpožičný lístok. Knižnica vydá používateľovi originál podpísaného výpožičného lístka až po vrátení dokumentu.

 

10. Vyvážať dokumenty, ktoré sú vlastníctvom knižnice do zahraničia (na študijný pobyt,dovolenku a pod.) nie je dovolené. Výnimku môže povoliť riaditeľ.           

 

11. Používateľ je povinný:

        -  Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal a skontrolovať prevzaté potvrdenky o vrátení výpožičky,

        -  pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky závady ihneď ohlásiť, ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené závady a je povinný uhradiť náklady na opravu dokumentu,

         - pri skončení pracovného pomeru na AsÚ SAV odovzdať všetky vypožičané dokumenty,

         - pri strate dokumentu do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,

         - používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do určitého termínu nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

           

12. Knižnica požaduje nahradenie škody týmto spôsobom:

        - Uviesť dielo do pôvodného stavu alebo zaobstarať náhradný výtlačok toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a väzbe alebo vo viazanej kópii,

         -             ak nie je možné alebo účelné uviesť dokument do pôvodného stavu, môže knižnica požadovať ako náhradu rovnaký dokument iného vydania, iný dokument alebo finančnú náhradu.

 

13. O spôsobe náhrady rozhoduje riaditeľ AsÚ SAV.

 

14. Používateľ je povinný hradiť aj všetky náklady, ktoré knižnici vznikli v súvislosti so stratou dokumentu.  Ak sa knižnica s používateľom nedohodne inak, rozhodne o náhrade škody a jej výške súd.

 

15. Stratu alebo poškodenie dokumentu zapožičaného zo zahraničnej knižnice musí používateľ knižnice alebo knižnica žiadajúca o zapožičanie dokumentu nahradiť spôsobom požadovaným zahraničnou knižnicou.

 

16. Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov má knižnica právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb.

 

17. O poškodení, zničení či strate dokumentu sa spisuje záznam s určením dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojim podpisom.

 

18. Pre zamestnancov AsÚ SAV vykonáva knižnica služby:

 

      Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS)

            Na požiadanie sprostredkuje knižnica zamestnancom AsÚ SAV zapožičanie

           dokumentov z iných knižníc na Slovensku včítane, pokiaľ sa nenachádzajú v jej fonde.

 

 

      Medzinárodnú výpožičnú službu (MMVS)

            Ak je preukázateľne dokázané, že sa žiadaný dokument nenachádza vo fondoch

            žiadnej knižnice SR, môže knižnica na žiadosť používateľa sprostredkovať jeho

            výpožičku zo zahraničia prostredníctvom MMVS, realizuje sa cez ÚK SAV.

            Výpožičky zo zahraničia sú spoplatňované.

 

19. Knižnica, ktorá žiada o vypožičanie dokumentu prostredníctvom MVS a MMVS ako i používateľ ktorému sa dokument vypožičal, sú povinní dodržiavať všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou.

 

20. O predĺženie výpožičnej lehoty v rámci MVS treba požiadať knižnicu minimálne 1 týždeň pre uplynutím výpožičnej lehoty, výpožička MMVS sa nepredlžuje.

 

21. Pre vypožičiavanie dokumentov z knižničných fondov knižnice AsÚ SAV a iných knižníc SR platia ustanovenia Občianskeho zákonníka o vypožičiavaní vecí.

 

 

 

 

                                                 Článok 9

 

                           Pracovný poriadok  v priestoroch knižnice

 

1. Priestory knižnice slúžia ako pracovné priestory a súčasne ako požičovňa a priestor na prezenčné štúdium. Pracovná doba je stanovená v Pracovnom poriadku AsÚ SAV.

 

2. Mimoústavní návštevníci knižnice sú povinní si odložiť kabáty, tašky a pod. na určenom mieste.

 

3. Môžu používať len také pracovné pomôcky, ktoré nemôžu spôsobiť poškodenie dokumentov alebo inventáru knižnice. Nie je dovolené používať vlastné zariadenie vyžadujúce zapojenie do elektrickej siete.

 

4. Návštevníci sú povinní zachovávať ticho a poriadok, brať ohľad na ostatných návštevníkov a zamestnancov knižnice, sú povinní sa riadiť pokynmi zamestnancov knižnice.

 

5. Všetci návštevníci majú možnosť používať voľne prístupný fond knižnice v časopiseckej čitárni. Po použití musia knihu alebo časopis vrátiť na pôvodné miesto.

 

6. Ťažšie dostupné dokumenty sprístupnia zamestnanci knižnice na požiadanie.

7. Vynášať dokumenty zamestnancami bez zaevidovania výpožičky je neprípustné. Iní návštevníci  majú dokumenty k dispozícii iba prezenčne a je zakázané ich vynášať z priestorov knižnice.

 

 

 

 

 

 

                                                 Článok 10

 

                                            Záverečné ustanovenia

 

1. Prílohou Knižničného a vypožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje vedúci knižnice.

 

2. Výnimky z Knižničného poriadku povoľuje riaditeľ AsÚ SAV alebo ním poverený

pracovník.

 

3. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok zo 16. februára 1996.

 

4. Tento Knižničný poriadok nadobúda platnosť 1. 9. 2007.

 

 

                                                                                 

 

       Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

                                                                                 

 

 

 

Tatranská Lomnica, 01. 09. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

 

Cenník služieb a poplatkov

Výpožičné služby

1. Poplatok za MMVS                        400,- Sk/dokument

2. Poplatok za MVS                            poplatky vypožičiavajúcej knižnice a   poštovné

3. Poskytnutie kópie článku                1,30 Sk/1 strana