WEB OF SCIENCE

Stručná užívateľská príručka

Mgr. Eva Králiková, UK SAV

Web of Science je multidisciplinárna databáza s autorskými abstraktami, ktorá okrem spracovania klasických rešerší, umožňuje vyhľadávanie v citačných indexoch. Databáza patrí k najdôležitejším a najrozšírenejším svetovým informačným zdrojom, vyznačuje sa širokým spektrom vedeckých odborov a disciplín.

Cieľom stručnej užívateľskej príručky je uľahčiť orientáciu v databáze a upozorniť na najdôležitejšie kroky, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne využívanie databázy. Text príručky je po obsahovej stránke dosť zhustený, treba ho čítať sústredene a pozorne, v prípade potreby aj viackrát. Príručka nenahrádza školenie, môže byť iba pomôckou, alebo podkladom pre ďalšie zdokonaľovanie sa v práci s databázou Web of Science.

http://wos.uniba.sk

obr. 1- vstup do databázy

 

Základná voľba práce

ð Full Search – štandardná voľba práce

ð Easy Search – zjednodušené vyhľadávanie

ð Logoff – ukončenie práce v databáze – odchod z databázy

 

1. Full Search

Obr.2

Voľba databázy:

Pracovať môžeme s jednou, dvomi alebo všetkými tromi databázami naraz. Výber urobíme označením okienka vľavo.

 

Voľba časového rozsahu:

Databáza ponúka široké možnosti – od roku 1985 až po posledný týždeň, je týždenne aktualizovaná. Pri vyhľadávaní len v určitých rokoch je potrebné najskôr označiť “Limit search ...” a až potom označiť jednotlivé roky.

Nastavenie časového rozsahu trvá počas ďalšej práce v databáze dovtedy, kým sa nevrátime na túto obrazovku a voľbu nezmeníme. Vraciame sa kliknutím na ikonku

DATE & DB LIMITS (horná lišta), z ktorejkoľvek fázy práce v databáze – podľa potreby.

 
 
Voľba spôsobu vyhľadávania

ð General Search

ð Cited Reference Search

V databáze sa pohybujeme pomocou ikoniek v hornej lište.

 

 

1.1 General Search

VYPLNENIE FORMULÁRU - ZADANIE POŽIADAVKY

Obr. 3

 

TOPIC
Zadávame - kľúčové slová alebo výrazy (frázy) v anglickom jazyku, kombinujeme ich pomocou logických operátorov AND, ORNOT; použitím SAME medzi kľúčovými slovami dosiahneme ich súčasnú prítomnosť v jednej vete. Na pravostranné rozšírenie slov používame * (o ľubovoľný počet znakov). Jednotlivé výrazy (frázy) dávame do zátvoriek. Označením
okienka ð Title only dávame príkaz k vyhľadávaniu kľúčových slov iba v názvoch časopisov.
Výsledok vyhľadávania – tematická rešerš

 

AUTHOR

Zadávame - priezvisko autora- medzera -iniciály krstného mena, bez diakritiky, bez bodky.

Ak nepoznáme iniciály, nahradíme ich symbolom ? (nahrádza jeden znak), alebo * (nahrádza ľubovoľný počet znakov). V prípade potreby môžeme použiť logické operátory AND, OR, NOT. Databáza vyhľadáva aj práce (iba aktivované) v spoluautorstve – autor práce nie je uvádzaný prvý v poradí.

Výsledok vyhľadávania - autorská rešerš

 

SOURCE TITLE

Zadávame - plný názov časopisu, využijeme ponuku source list a prepíšeme, alebo  skopírujeme, vybraný titul do formulára.

Výsledok vyhľadávania - súpis publikovaných prác v časopise, ktorý sme zadali

do formulára

 

ADDRESS

Zadávame – zaužívané skratky, alebo celé názvy organizácií, prípadne môžeme využiť ponuku abbreviations list. Pozor, názvy organizácií sú uvádzané tak, ako v primárnych dokumentoch, treba vyskúšať rôzne varianty.

Výsledok práce - súpis prác vydaných autormi zadanej organizácie

Databáza umožňuje pri vyplňovaní formulára kombinovať jednotlivé typy zadania podľa potreby, napr. AUTOR – SOURCE TITLE.

 

Zadanie môžeme (ale nemusíme) upresniť voľbou jazyka dokumentu, typu dokumentu a spôsobu radenia záznamov v dokumente. (Sme stále na tej istej obrazovke). Ak svoj výber neupresníme výberom z ponuky SET LIMITS AND SORT OPTION (obr. 4), databáza vyhľadá záznamy vo všetkých jazykoch, všetky typy dokumentov a zoradí ich podľa dátumu zostupne od najnovšieho záznamu po najstarší.

Obr. 4

 

Vyplnený formulár odošleme ® search. Zobrazí sa nám (obr. 5) zoznam názvov článkov a ich autorov, so skráteným bibliografickým popisom zdroja, maximálne 10 záznamov na jednej strane. Ak je počet vyhľadaných záznamov viac, než 10, zobrazí sa príslušný počet strán, ktoré si môžeme postupne prezerať. Počet nájdených záznamov je uvedený na konci obrazovky.

Obr. 5

 

Kliknutím na jednotlivé tituly článkov, ktoré sú hypertextovo aktivované (modré), dostaneme sa k ich kompletným bibliografickým údajom, vrátane abstraktov.
Táto obrazovka (obr.6) poskytuje ďalšie možnosti vyhľadávania:

Cited references

- úplný súpis odkazov - citovaných prác, ktoré použil (citoval) autor v zobrazenej práci (= použitá literatúra)

Times cited

- súpis všetkých prác, ktoré zobrazenú prácu citujú (= všetky citácie na túto prácu)

FIND RELATED RECORDS (vpravo hore)

- dostaneme sa k prácam, ktoré citujú niektoré z odkazov (Cited References) zobrazenej práce a teda sú si tematicky podobné. Pri nesystematickom využívaní všetkých možností, ktoré ponúka databáza, sa nám môže stať, že “zablúdime”. V takomto prípade sa treba vrátiť na začiatok vyhľadávania: klik na GENERAL SEARCH - horná lišta v strede (obr. 6), a začať odznova.
 
Obr. 6
 
 
Vrátime sa k obrazovke so zoznamom názvov článkov a ich autorov (obr. 5), označíme zaškrtnutím malého okienka vľavo vybrané články, alebo využijeme možnosť MARK PAGE a označíme zobrazenú stranu, prípadne MARK ALL a označíme všetky články na všetkých
stranách vyhľadané databázou. Kliknutím na SUBMIT MARKS vytvoríme zoznam prác -
r e š e r š (Obr. 7), ktorú si otvoríme kliknutím na (horná lišta v strede) MARKED LIST (Obr. 8-9 hore: Marked Records).
Obr. 7
 
 
 

Nasledujúca obrazovka (Obr. 8) nám ponúka možnosť upraviť výstup z databázy po obsahovej i formálnej stránke, pozostáva z dvoch krokov:

 

 1. Select sort ... – výber z možností zoradenia záznamov a výber z možností rozšírenia bibliografického záznamu o ďalšie polia, môžeme pridať napr. abstrakt a ISSN.(Obr.8)
Obr. 8

 

 

Ak nevyužijeme ponuku Select sort option, neoznačíme žiadne ð okienko z ponúkaných možností, záznamy budú v konečnej fáze – vo výstupe z databázy obsahovať: meno autora (autorov: najviac prvých troch), názov článku a stručný bibliografický popis zdroja, kde bol článok uverejnený.

 

 1. Select action for output: - výber formy výstupu z databázy (obr. 9):

Obr. 9

 

Rešerš si môžeme vytlačiť: klik na FORMAT FOR PRINT – rešerš sa nám zobrazí vo formáte pre tlač, odtiaľ (zo súboru – file)si ju môžeme vytlačiť, uložiť na disketu, alebo pevný disk. Pozor, nemôžeme ju uložiť ako HTML stránku, zvolíme formát textový súbor [*.txt]. Pre EXPORT TO REFERENCE SOFTWARE použijeme referenčné programy ProCite Reference Manager. Ďalšie možnosti – SAVE TO FILE a E-MAILzatiaľ nepoužiteľné.

Po vytlačení (uložení) rešerše sa vrátime o krok späť- Marked Records (obr. 8-9), vyhľadávanie ukončíme zrušením označenia vybraných prác tým, že klikneme na CLEAR MARKED LIST (vpravo hore). Keby sme ich nechali označené, zobrazovali by sa v zoznamoch prác pri ďalšom vyhľadávaní.

Ak chceme v práci pokračovať, v databáze sa pohybujeme pomocou ikoniek v hornej lište:

HOME – dostaneme sa na začiatok – základná voľba práce

DATE & DB LIMITS – dostaneme sa na obrazovku, kde si môžeme znovu navoliť databázu a časový rozsah

GENERAL SEARCH – vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, autorov, periodík

CITED REF. SEARCH – vyhľadávanie citácií na meno autora, názvu práce alebo časopisu

HELP – podrobný návod práce v databáze Web of Science

Koniec práce potvrdíme kliknutím na LOG OFF, čím umožníme vstup do databázy ďalšiemu používateľovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Cited Reference Search

 

VYPLNENIE FORMULÁRU - ZADANIE POŽIADAVKY

Obr. 10

 

CITING AUTHORS

Zadáme - meno prvého autora práce – štandardný spôsob vyhľadávania citácií. Pre zadanie platia tie isté pravidlá ako pri G e n e r a l S e a r c h .

Napíšeme priezvisko autora - medzera - iniciály krstného mena, bez diakritiky, bez bodky.

Ak nepoznáme iniciály, nahradíme ich symbolom ? (nahrádza jeden znak) alebo * (nahrádza ľubovoľný počet znakov). V prípade potreby môžeme použiť logické operátory AND, OR,

NOT. V prípade spoluautorstva (zadané meno nie je na prvej pozícii) databáza vyhľadá citácie len v tom prípade, ak daná práca je spracovaná vo Web of Science ako taká (=je hypertextovo aktivovaná).

Výsledok vyhľadávania – citačná rešerš na meno prvého autora. Citácie na práce v spoluautorstve odporúčame vyhľadávať samostatne, na meno prvého autora práce.

CITED WORK

Zadáme názov časopisu – iba v predvolenom skrátenom tvare, využijeme ponuku list, ktorá obsahuje zoznam spracovaných časopisov a vybraný titul prepíšeme alebo skopírujeme do formulára v tom istom tvare.

Výsledok vyhľadávania – súpis citácií na články v zadanom časopise za obdobie, ktoré sme si určili v predchádzajúcej voľbe.

CITED YEAR

Zadáme – napr. niekoľko rokov spojených operátorom OR, ktoré prichádzajú do úvahy ako rok vydania hľadanej práce, (časopisu).

Výsledok vyhľadávania – používame napr. pri cielenom vyhľadávaní citácií konkretnej práce, ale rok vydania len predpokladáme.

Vyplnený formulár odošleme ® LOOKUP. Podľa zadaných parametrov získame zoznam citovaných prác (Obr.11), ktoré sa zobrazujú maximálne po dvadsiatich na jednej strane. Ak je ich viac ako 20, zobrazí sa príslušný počet strán, ktoré si môžeme postupne prezerať. Počet všetkých vyhľadaných záznamov (citovaných prác) nájdeme vľavo hore pod lištou s ikonkami
Obr. 11

. Zobrazený zoznam citovaných prác obsahuje jednak práce, ktoré sú databázou kompletne spracované, aktivované, (modrá farba) a teda môžeme ich otvoriť, jednak práce, ktoré nie sú hypertextovo aktivované (čierna farba), nemôžeme do nich vstúpiť a ďalej pokračovať v práci.

Vzhľadom k danej forme zadávania: priezvisko a iniciály mena - môže byť zoznam zavádzajúci, prípady zhody priezvísk a iniciál autorov z rôznych vedných odborov bývajú bežné. Odporúčame preto zobrazený zoznam dôkladne prezrieť, prípadne porovnať

s vlastným zoznamom citovaných prác.

Zadanie môžeme (ale nemusíme) upresniť voľbou jazyka dokumentu, typu dokumentu a spôsobu radenia záznamov v dokumente. (Sme stále na tej istej obrazovke - dolu). Ak svoj výber neupresníme výberom z ponuky SET LIMITS AND SORT OPTION, databáza vyhľadá záznamy vo všetkých jazykoch, všetky typy dokumentov a zoradí ich podľa dátumu zostupne od najnovšieho záznamu po najstarší.

Nasleduje výber konkrétnych prác, na ktoré chceme získať c i t á c i e . Počet citácií je uvedený pred menom autora každej práce. Ďalej môžeme postupovať dvomi spôsobmi:

 1. Kliknutím na vybranú prácu (musí byť aktivovaná) si zobrazíme túto prácu s kompletnými bibliografickými údajmi a s abstraktom, s rovnakými možnosťami ďalšej práce ako v General Search.
 2. Obr. 12

  Obr. 12

   

   

   

   

  Obr.9

  Vyberieme si Times cited, otvoríme a dostaneme sa na obrazovku (obr. 12), kde

  nájdeme v š e t k y citácie spracované databázou za celú existenciu tejto práce.

  Odtiaľ si môžeme skopírovať citovanú prácu a zároveň k nej náležiace citácie (všetky,

  alebo podľa nášho výberu) do textového editoru, podľa možností vášho PC,

  doporučujeme Word alebo Poznámkový blok – Notepad.

   

   

 3. Vybrané citované práce označíme zaškrtnutím malého ð okienka vľavo, prípadne zaškrtneme všetky práce naraz kliknutím na SELECT PAGE. Pokračujeme kliknutím na SEARCH. Zobrazia sa nám v š e t k y citácie – na všetky zaškrtnuté (citované) práce. Opäť si môžeme vybrať, zaškrtneme len tie citácie, ktoré potrebujeme (tu môžeme napr. vyradiť autocitácie), alebo celú stranu – MARK PAGE, prípadne všetky strany – klik na MARK ALL. Označiť môžeme aj hypertextovo neaktivované (nevysvietené) práce, hoci si ich nemôžeme otvoriť, citácie na tieto práce sú v databáze spracované.

Kliknutím na SUBMIT MARKS vytvoríme zoznam všetkých označených citácií, otvoríme

ho pomocou ikonky MARKED LIST.

Ak chceme získať kompetný citačný index, musíme:

 1. Vyhľadávať citácie pod prvým autorom (keď zadaný autor nie je na prvom mieste, figuruje ako s p o l u a u t o r). Dostaneme sa tak k citáciam na práce, ktoré nie sú hypertextovo aktivované (nevysvietené), teda práca nie je prelinkovaná na mená spoluautorov.
 2. Citácie na každú prácu ukladať zvlášť, t.j. používať prvý spôsob získavania citác

(uvedené vyššie).

Neaktivovanú (nevysvietenú prácu) si najprv skopírujeme zo zoznamu

citovaných prác (Obr.11) do textového editoru (iba ak ju potrebujeme), potom sa k nej

vrátime, zaškrtneme okienko vľavo, klik na SEARCH, objaví sa zoznam citácií na túto

prácu (môže byť iba jedna), ktorý si skopírujeme do textového editoru k predtým

skopírovanej práci. Ak citovanú prácu nepotrebujeme, kopírujeme len citácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Easy Search

Zjednodušené vyhľadávanie, používa sa pre rýchle získanie informácií, ale neumožňuje využiť všetky možnosti databázy. Easy Search neumožňuje voľbu časového rozmedzia a databáza zobrazí najviac 100 zo všetkých nájdených záznamov.

 

Obr. 13

 

Vyberieme si z ponuky databáz:

 
 
Kritériá pre ďalšie vyhľadávanie:
 
TOPIC (Obr. 14)
1. Zadávame kľúčové slová alebo frázy v anglickom jazyku, kombinujeme ich pomocou
logických operátorov AND, OR. Používame zátvorky pri zložených výrazoch (frázach).
2. Môžeme si vybrať spôsob radenia záznamov:
podľa výskytu kľúčových slov
chronologicky
3. Klik na SEARCH
Obr. 14
 
 
PERSON (Obr. 15)
1. Zadávame - priezvisko osoby (autora) – medzera – iniciály krstného mena bez bodky, môžeme použiť logické operátory AND, OR, NOT, keď nepoznáme iniciály, nahradíme ich * (po medzere), alebo znakom ?
* = neobmedzený počet znakov
? = iba jeden znak
2. Ďalšie možnosti voľby označením ʘ
autorské práce zadanej osoby
Výsledok vyhľadávania – autorská rešerš na meno osoby, ktoré sme zadali (= práce, ktoré napísal)
citácie prác zadanej osoby
Výsledok vyhľadávania – citačný index osoby, ktorej meno sme zadali (= citácie na jeho práce)
 
práce, v ktorých sa píše o zadanej osobe
Výsledok vyhľadávania – súpis prác, ktoré pojednávajú o osobe, ktorej meno sme zadali
 
3. Klik na SEARCH
Obr. 15
 
PLACE (Obr. 16)
Zadávame – geografické miesto (štát, mesto ...), alebo názov inštitúcie (VŠ, firma ...). Môžeme využiť ponuku geographic place, alebo institutional place.
Výsledok vyhľadávania – súpis prác publikovaných pracovníkmi zadanej inštitúcie, ...
Klik na SEARCH
Obr. 16
 
Ďalej postupujeme ako v GENERAL SEARCH: vyberieme si záznamy, označíme ich
(ð okienko vľavo pred prácou) ® SUBMIT MARKS ® MARKED LIST.

Výstup z databázy môžeme upraviť podľa potreby:

 1. Select sort ... – výber z možností zoradenia záznamov a výber z možností rozšírenia bibliografického záznamu o ďalšie polia (abstrakt, adresa ...)

2. Select action .... – výber formy výstupu z databázy.

Ak nevyužijeme ponuku Select sort option, neoznačíme žiadne ð okienko z možností Select action ... záznamy budú v konečnej fáze – vo výstupe z databázy obsahovať: meno autora (autorov: najviac prvých troch), názov článku a stručný bibliografický popis zdroja, kde bol článok uverejnený.

 

 

Rešerš si môžeme vytlačiť – klik na FORMAT FOR PRINT – rešerš sa nám zobrazí vo formáte pre tlač, z tejto obrazovky si ju môžeme (zo súboru – file) vytlačiť, uložiť na disketu alebo pevný disk. Pozor, nemôžeme ju uložiť ako HTML stránku, zvolíme formát textový súbor [*.txt]. Pre EXPORT TO REFERENCE SOFTWARE použijeme referenčné programy ProCite Reference Manager. Ďalšie možnosti – SAVE TO FILE a E-MAILzatiaľ nepoužiteľné.

Po vytlačení (uložení) rešerše sa vrátime o krok späť (obr. 8-9), vyhľadávanie ukončíme zrušením označenia vybraných prác tým, že klikneme na CLEAR MARKED LIST (vpravo hore). Keby sme ich nechali označené, zobrazovali by sa v zoznamoch prác pri ďalšom vyhľadávaní.

Súčasťou celonárodnej licencie na Web of Science je vstup do Journal Citation Reports

(Impact Factor časopisov) zatiaľ za rok 2000, po spracovaní JCR za rok 2001 bude dostupný aj ten. Vstup je na adrese:

http://jcrweb.com

Podrobnejšie informácie o práci v databáze Web of Science sú k dispozícii v ponuke HELP, alebo na domovských stránkach producenta Institute of Scientific Information (ISI):

http://www.isinet.com